Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Ny lov om sygeplejerskers samarbejde med industrien

Reglernes indhold
Samarbejde med medicovirksomheder
De nye regler betyder bl.a., at sygeplejersker og sygeplejestuderende, der udfører klinisk arbejde, fremover skal anmelde eller ansøge om tilladelse forud for samarbejde med en medicovirksomhed (men ikke lægemiddelvirksomheder, da sygeplejersker ikke er omfattet af denne del af lovgivningen). Formålet er at øge åbenheden om sundhedspersoners (herunder sygeplejerskers) samarbejde med industrien.  
Indberetningen skal ske via Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der oprettes en elektronisk portal til formålet. Der skelnes mellem en anmeldelses- og en tilladelsesordning alt efter samarbejdets karakter: ·       


De indberettede oplysninger offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor de er tilgængelige i 2 år. Virksomheden skal tilsvarende indberette, hvilke sundhedspersoner de samarbejder med. Sundhedsstyrelsen vil føre stikprøvekontrol med, at der er sket indberetning af tilknytningen fra begge parter.  

Allerede eksisterende samarbejde
Reglerne gælder også allerede eksisterende samarbejder med medicovirksomheder, der ligeledes skal registreres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Dette skal ske inden den 1. april 2015.  

Konferenceaktiviteter i udlandet
Sygeplejersker skal også fremadrettet anmelde til Sundhedsstyrelsen, hvis de modtager økonomisk støtte fra en lægemiddel- eller medicovirksomhed til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet, fx en konference. Dette skal ligeledes ske på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

Nye regler for reklame og sponsorater i relation til lægemiddel- og medicovirksomheder
Loven omfatter også nye regler om reklame i relation til lægemiddel- og medicovirksomheder. Det er den altovervejende hovedregel, at man som sygeplejerske ikke må modtage økonomiske fordele i reklameøjemed eller i øvrigt for at fremme salget af lægemidler eller medicinsk udstyr fra lægemiddel- og medicovirksomheder.  

Dog gælder følgende undtagelser:  


Derudover er der forbud mod betaling af sundhedspersoners deltagelse i rent sociale og kulturelle arrangementer. Det gælder også selvom sundhedspersonerne selv betaler for underholdningen.  

For alle undtagelserne gælder det derudover, at den der afholder ydelsen skal kunne dokumentere grundlaget for ydelsernes omfang, hvis Sundhedsstyrelsen forlanger det.  

Yderligere information
På DSR's hjemmeside er der lavet en temaside om samarbejdet med industrien www.dsr.dk/industri. Herudover kan kredsene kontaktes.  

Det er også muligt at finde informations på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, ligesom Sundhedsstyrelsen kan kontaktes ved tvivlsspørgsmål.