Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Procestankegangen: fokus i overgange i patientforløbet til patienter med hoftenær fraktur


 

 

 

 

 

Baggrund : Reviderede det eksisterende Dag til dag program til patienter indlagt med en hoftenær fraktur med fokus på at tid og viden ikke går tabt i overgangene i patientforløbet. Nye anbefalinger og udfordringer indarbejdes i patientforløbet, så patienterne sikres en evidensbaseret behandling, pleje og rehabilitering.

 Formål: Sikre et patientforløb, hvor der ikke går viden tabt i overgangene.

 Metode: Udarbejde nyt tværfaglig patientforløb med fokus på:
Optimering af forløbet ved at reducere indlæggelsestiden.
Højne den faglige kvalitet ved undervisning og kompetenceudvikling i personalegruppen.
Fastholde høj patientoplevet kvalitet via inddragelse af patienter og pårørende i forløbet.
Tværfagligt samarbejde med patienten i fokus.
Styrke medarbejderinvolvering og medarbejdertilfredshed ved etablering af teammøder.
Sikre dokumentation i den elektroniske patientjournal ved at målrette cheklister og rapportskabelon.

 Arbejdsmedtoden er procestankegangen. En proces er en række aktiviteter, der omdanner et input til et output under udførelsen af en handling, der sikre, at patientforløbet er en fremadrettet proces med udgangspunkt i evidensbaseret viden på området og nationale og regionale anbefalinger.

Resultat: Der er lavet proceskort (retningslinjer) og instrukser på hele patientforløbet. Patientforløbet med fokus på overgange er implementeret i afdelingen. Indlæggelsestiden er reduceret fra 12 dage i 2007 til 7 dage. Andelen af patienter, der udskrives senest 9. dag er øget fra 60 til 75 pct. Mortaliten er uændret og raten af genindlæggelser er ikke steget. Personalegruppen har deltaget i kompetence udviklende undervisning, der sikre det gode patientforløb. Patienter og pårørende inddrages i forløbet, så tidligt som muligt. Der er etableret orto-geriatrisk stuegang og teammøder, der sikre fortsat udvikling såvel faglig som tværfagligt.

Konklusion: Den evidensbaserede behandling, sygepleje og rehabilitering gør en forskel

 Forfatter: Randi Lauridsen Jensen, Rygkirurgisk ambulatorie, Sygehus Lillebælt Østre
Hougvej 55, 5500 Middelfart, Mail: randi.l@jensen.mail.dk