Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kirurgiske rygpatienters sygdomssituation og indlæggelsesforløb


Baggrund
Rygsmerter og rygsygdomme er i dag en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne og forbundet med langvarige, belastende og kostbare sygdomsforløb. At være ramt af en ryglidelse har store personlige omkostninger for den enkelte patient og indebærer ofte udrednings- og behandlingsforløb, hvor mange fagpersoner og faggrupper er impliceret. Der har løbende været kritiske udmeldinger fra såvel rygpatienter som organisationsfolk. De oplever lange og ukoordinerede forløb i sundhedssystemet, og nogle rygpatienter beskriver, at de ikke føler sig taget alvorligt, at de mødes med insinuationer om psykiske sygdomsproblematikker eller at ville "snyde" sig til offentlige ydelser. Særligt problematiske forhold gør sig gældende for patienter, der indlægges til stivgørende rygoperation (dese-operation). Operationen er ofte sidste behandlingsmulighed, hvorfor patienterne som regel har mange erfaringer med sundhedssystemet i form af kontakt med flere sektorer, mange undersøgelser og forudgående behandlingstiltag.

Det er derfor vigtigt at fremskaffe viden om, hvordan rygpatienterne oplever deres sygdomssituation og indlæggelsesforløb og selvom spørgeskemaundersøgelser indikerer tilfredshed med indlæggelsesforløbene blandt patienter, viser en gennemgang af forskningslitteraturen om patienttilfredshedsundersøgelser, at der ikke er en klar sammenhæng mellem, hvordan patienter udfylderspørgeskemaer, og hvordan de udtrykker sig om deres oplevelser iinterviews. Når patienter spørges mundtligt siger de sjældent, at de har været tilfredse eller utilfredse, men anvender derimod et langt mere nuanceret sprog. Patienter er solidariske med personalet og vil tilsyneladende først give udtryk for kritik, når de kan forklare sig og gøre det præcist. Opmærksomheden må derfor koncentreres omlokaleundersøgelser rettet mod patientgrupper, der har vanskelige vilkår i sundhedsvæsenet. Det er således vigtigt at fremskaffe dybdegåendeviden om, hvordan rygpatienterneopleverderes sygdomssituation og indlæggelsesforløb.

Formål
Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge hvordan kirurgiske rygpatienter oplever deres sygdomssituation og de indlæggelsesforløb, de gennemgår.

Metoder og materialer
Ph.d.-projektet design er kvalitativt med en eksplorativ forskningsmæssig tilgang. Projektet tager afsæt i den fænomenologisk-hermeneutiske forskningstradition, sådan som den kommer til udtryk hos den franske filosof Paul Ricoeur. Sammen med Ricoeurs narratologi og fortolkningsteori, udgør Steinar Kvale og Svend Brinkmanns anvisninger vedrørende kvalitative undersøgelser det metodiske afsæt for undersøgelsen.
Undersøgelsen inkluderer rygpatienter, der har gennemgået stivgørende rygoperation (Dese-operation) på Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.
Data indhentes via feltobservationer og narrative interviews.

Projektansvarlig og kontaktperson
Sygeplejerske Janne Brammer Damsgaard, cand. cur., ph.d.-studerende, Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt. E-mail: jadams@rm.dk
Ph.d.-projektet
udarbejdes i perioden 2013-2016 i et samarbejde mellem Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt og Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet.