Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kan en kort uddannelsesmæssig intervention forbedre søvn og angst hos tilskadekomne ortopædkirurgiske patienter?


Can a brief educational intervention improve sleep and anxiety outcomes for emergency ortopaedic surgical patients? Wong, E. M., Chair, S., Leung, D.Y.P., Chan, S.W. Contemporary Nurse 2014;47(1-2):132-143.

 

 

Baggrund
Studier har vist at smerter og angst fremprovokeret af skader og kirurgi ofte opstår uventet og er udenfor patientens kontrol og fremkalder pludselig stress, bekymring og søvnfor­styrrelser, der eventuelt kan påvirke patientens fysiske og psykiske helbred.

Formål
Formålet var at afprøve en kort uddannelsesintervention og evaluere effekten heraf på orto­pædkirurgiske operationspatienter. Effekten af denne korte uddannelses intervention blev målt på patienternes smerteniveau, angstniveau og tilfreds­stillende søvn under hospitalsindlæggelsen, præoperativt til syvende dag postoperativt.

Metode
Der blev anvendt quasi-experimentelt studiedesign (et prospektivt præ- og post test kontrolgruppe design). Studiet foregik på fire forskellige ortopædkirurgiske og traume­af­delinger på to forskellige regionale hospitaler i Hong Kong. Afdelingerne blev rand­omi­serede til intervention eller kontrolgruppen. Der var in- og eksklusionskriterier. Styrkeberegning var 64 deltagere i hver gruppe med 15% tillæg for at tage højde for frafald. Det var derfor nødvendigt med 148 deltagere for at opnå statistisk signifikans. Patienterne i interventionsgruppen modtog vanlig pleje samt en kort uddannelsesintervention. Ud­dannelsesinterventionen var designet til styrke patientens viden og positiv copingfærdighed samt styrke krop og sind til afslapning i stressfulde situationer. Den 20 minutter lange uddannelsesintervention bestod af information om coping strategier ved angst og afslappende vejrtrækningsøvelser. Patienterne i kontrolgruppen modtog vanlig pleje. 

Resultater
Der indgik 152 operationspatienter med knoglebrud på en ekstremitet (75 i experimentel gruppen og 77 i kontrolgruppen). Ingen patienter udgik fra studiet. Effekten på smerter, angst og søvn blev målt præoperativt og dag 2, 4 og 7 postoperativt. Interventionsgruppen havde signifikant lavere smerteniveau(Brief Pain Inventory),angstniveau(The Chinese State Anxiety Scale)og smerten påvirkede humør og søvn i mindre udtalt grad end i kontrolgruppen.  

Konklusion
En kortuddannelsesintervention med afslappende vejtrækningsøvelser er en gennemførlig og brugbar intervention, der kan forbedre det post-operative resultat vedrørende smerter og angst hos tilskadekomne ortopædkirurgiske patienter.

Bearbejdet af
Hanna Maria Fuglø, sygeplejerske, MSP, cand. scient. san., Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet.
Alice Slot, klinisk sygeplejespecialist, MKS, Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet.

Link til original artikel