Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen

Tværfaglige kliniske retningslinjer

Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter (godkendt 2019)
Denne nationale kliniske retningslinje belyser udvalgte punktnedslag for systematisk opfølgning af voksne patienter med kroniske non-maligne smerter, som enten starter behandling med opioider eller som allerede er i opioidbehandling. Retningslinjen indeholder 3 konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger. Find retningslinjen her.

Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter (godkendt 2018)
Denne nationale kliniske retningslinje bygger på en canadisk guideline "The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain" og er tilpasset danske forhold. Retningslinjen har fokus på behandling med opioider. Den ser både på, hvilke doser man bør holde sig indenfor og på, hvordan man forholder sig til specifikke grupper af patienter, som fx har eller har haft et stof- og/eller et alkoholmisbrug. Desuden kommer den med anbefalinger til, hvordan patienter kan trappe ud af opioider. Find retningslinjen her.

Indikation for transfusion med blodkomponenter (godkendt 2018)
Denne kliniske retningslinje er en opdatering af den tilsvarende retningslinje fra 2014 og udgør et supplement til vejledningen om blodtransfusion fra 2015. Retningslinjen kommer med evidensbaserede anbefalinger, hvor dette er muligt, eller god praksis anbefalinger for eller imod brugen af en restriktiv transfusionsstrategi. Find retningslinjen her.

Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark (godkendt 2018)
Denne retningslinje indeholder en række anbefalinger om stabilisering af rygsøjlen hos voksne traumepatienter, hvor der kan findes bekymring for potentiel udvikling af en sekundær skade af rygmarven. Find retningslinjen her.

Udredning og behandling af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet
(godkendt 2018)
Denne kliniske retningslinje er en opdatering af den tidligere retningslinje fra 2015 og indeholder ny viden på området i forhold til udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet. Find retningslinjen her.

Forebyggelse af fald (godkendt 2018)
Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse af fald hos gruppen af ældre over 65 år. Den kliniske retningslinje har primært fokus på udpluk af forebyggende indsatser, der kan reducere den ældres risiko for at falde. Find retningslinjen her

Udvalgte skulderlidelser
Den nationale kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, inden for bl.a. følgende områder:
Den diagnostiske værdi af kliniske tests og billeddannende undersøgelser, effekten af forskellige træningsmetoder og behandlingslængde overfor andre ikke-kirurgiske behandlinger, effekten af træning overfor kirurgi, effekten af forskellige kirurgiske behandlingsmetoder samt slutteligt valg af postoperativ træningsmetode. læs mere her

Behandling af distale radiusfrakturer  (2014)
Nationale kliniske retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer giver  evidensbaserede nationale anbefalinger for indikationen for konservativ behandling overfor operativ behandling, hvilken type behandling, der er den mest effektive og gavnlige for patienten, samt for genoptræning efter behandling. Det afdækkes, hvem der har gavn af operation, og hvem der ikke har, samt hvilke kliniske og radiologiske parametre, der hensigtsmæssigt lægges til grund for indikationsstillingen. Læs mere her

Udredning og behandling af diabetiske fodsår
Retningslinjen fokusere på hvorledes udredningen af personer med disbetiske fodsår bør fokusere på diagnostik af infektion, perifer arteriel insufficiens og neuropati. Retningslinjen beskriver, hvilken behandling behandling der anbefales, hvordan behandlingen med fordel kan foregå i tæt samarbejde mellem almen praksis, forterapeuter og et multidisciplinært team. læs mere her.

Knæartrose
Retningslinjen for knæartrose bidrager til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper. Retningslinjen dækker spvel den primære som den sekundære sundhedssektor og inkluderer forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning, diagnostik, behandline og rehabilitering. læs mere her.